Wait. NIKON D70, 50 mm, f 3.2, 1/80 sec, ISO 400.
Wait

Shanghai 2006.